SRPEN 2014 - NÁVRH NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU NA PARCELE B13, JEŽ JE SOUČÁSTÍ 1.ETAPY OBYTNÉHO SOUBORU V LOKALITĚ RAJSKÝ VRCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. NÁVRH DOMU RESPEKTUJE DANÉ PODMÍNKY V ÚZEMÍ - SOULAD S VYDANÝM ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM, KONFIGURACÍ TERÉNU, OKOLNÍ ZÁSTAVBOU, PŘÍSTUPOVÝMI POMĚRY, ORIENTACÍ KE SVĚTOVÝM STRANÁM, PODMÍNKAMI TECHNICKÉ VYBAVENOSTI A S PŘÍRODNÍMI PODMÍNKAMI. JEDNÁ SE O OBJEKT SE DVĚMA NADZEMNÍMI PODLAŽÍMI, S PLOCHOU STŘECHOU A S VESTAVĚNOU GARÁŽÍ. DŮM MÁ NEPRAVIDELNÝ PŮDORYS PÍSMENE U, JEŽ VYCHÁZÍ JEDNAK Z TVARU POZEMKU, JEDNAK ZE ZÁKLADNÍHO KONCEPTU - VYTVOŘIT, VZHLEDEM K HUSTÉ OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ, INTIMNĚJŠÍ VENKOVNÍ PROSTOR. TEN JE OTEVŘENÝ NA JIŽNÍ STRANU A ZÁROVEŇ KRYTÝ PŘED POHLEDY Z OKOLNÍCH PARCEL A Z VEŘEJNÉ PĚŠÍ TRASY, VEDOUCÍ PODÉL VÝCHODNÍ STRANY POZEMKU. OBJEKT LZE POPSAT JAKO DVĚ NA SOBĚ POLOŽENÉ HORIZONTÁLNÍ HMOTY. V 1.NP, JEŽ JE NAVRŽENO NA PŮDORYSNÉ STOPĚ TVARU PÍSMENE L, JE NAVRŽENA GARÁŽ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, VSTUPNÍ A SPOLEČENSKÁ ČÁST DOMU. HMOTA 1.NP JE UMÍSTĚNA CO NEJBLÍŽE K ZÁPADNÍ A SEVERNÍ HRANICI POZEMKU TAK, ABY NA JIŽNÍ STRANĚ POZEMKU VZNIKL CO NEJVĚTŠÍ PROSTOR PRO POBYTOVOU ZAHRADU. SOUKROMÁ ČÁST DOMU S LOŽNICEMI JE UMÍSTĚNA VE 2.NP, JEŽ SE " VZNÁŠÍ " NAD ZÁPADNÍM KŘÍDLEM 1.NP. OKNA SOUKROMÉ ČÁSTI DOMU JSOU ORIENTOVÁNA PŘEVÁŽNĚ NA VÝCHOD DO PROSTORU ZAHRADY. KOMPOZICE DVOU ZÁKLADNÍCH HORIZONTÁLNÍCH HMOT TAK JEDNOZNAČNĚ VYJADŘUJE DIFERENCIACI DOMU NA SPOLEČENSKOU A SOUKROMOU ČÁST. PROJEKT JE NYNÍ VE FÁZI STAVEBNÍHO POVOLENÍ.