DALŠÍ >

OBYTNÁ ZÁSTAVBA U DEJVICKÉHO RYBNÍČKU, PRAHA 6 – DEJVICE. NÁVRH ŘEŠENÉ OBYTNÉ ZÁSTAVBY SE NACHÁZÍ PŘI ULICI U DRÁHY. NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ A OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ PŘEVAŽUJÍCÍ MĚŘÍTKO A ČLENĚNÍ ZÁSTAVBY TÉTO ČÁSTI DEJVIC – TJ. NA DROBNOU VILOVOU ZÁSTAVBU S NEPRAVIDELNOU „ROSTLOU“ STRUKTUROU. VARIANTA ŘEŠENÍ DOMU Z NĚKOLIKA SOLITÉRNÍCH HMOT NA SPOLEČNÉ PODNOŽI GARÁŽÍ SE JEVÍ JAKO NEJVHODNĚJŠÍ JAK Z HLEDISKA URBANISTICKÉHO A DOPRAVNÍHO, TAK Z HLEDISKA VYPOŘÁDÁNÍ SE S VÝŠKOVOU KONFIGURACÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU. NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA JE SLOŽENÁ ZE 3 NADZMENÍCH VILADOMŮ NAPOJENÝCH NA ULICI U DRÁHY. DÍKY TÉTO ZVOLENÉ KOMPOZICI SE MEZI DOMY UTVÁŘÍ INTIMNĚJŠÍ OZELENĚNÉ PROSTORY, KTERÉ JSOU ODCLONĚNY OD TRASY ŽELEZNICE A POHLEDOVĚ OBRÁCENÉ DO STÁVAJÍCÍ ZAHRADY. ZÁROVEŇ NÁVRH VYUŽÍVÁ SVAŽITOST TERÉNU, DÍKY KTERÉMU JSOU OBYTNÁ PODLAŽÍ UMÍSTĚNÁ I POD ÚROVEŇ VSTUPNÍHO PODLAŽÍ, A VYTVÁŘÍ TAK KASKÁDOVITĚ UMÍSTĚNÉ TERASY SOUKROMÝCH ZAHRAD. UMÍSTĚNÍM OBJEKTŮ V RŮZNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI SE NÁVRH I V DÁLKOVÝCH POHLEDECH LÉPE ZAČLEŇUJE DO STÁVAJÍCÍHO STRUKTURY ZÁSTAVBY. SAMOTNÉ ARCHITEKTONICKÉ POJETÍ FASÁD NAVRHOVANÝCH VILADOMŮ JE VOLNĚ INSPIROVÁNO TYPICKÝM VYUŽITÍM REŽNÉHO ZDIVA U VIL V TĚSNĚ SOUSEDÍCÍ ČTVRTI OŘECHOVKA.