DALŠÍ >

HLAVNÍM CÍLEM TÉTO STUDIE JE VYTVOŘENÍ CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. DŮRAZ JE KLADEN PŘEDEVŠÍM NA VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH PROSTORŮ, ZELENĚ, PROSTUPNOSTI A VAZEB NA OKOLÍ, POSÍLENÍ FUNKCE MĚSTA, ZAHUŠTĚNÍ VOLNÝCH PLOCH, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ A NA VAZBY MEZI LOKÁLNÍMI CENTRY. ZÁROVEŇ SE SNAŽÍ POJMENOVAT A KONKRÉTNÍMI NÁVRHY ELIMINOVAT STÁVAJÍCÍ PROBLÉMOVÉ JEVY V ÚZEMÍ. NA ZÁKLADĚ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU A ZHODNOCENÍ NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ JE NÁVRH ZPRACOVÁN TAK, ABY SE DALŠÍ ROZVOJ POZITIVNĚ PROMÍTL DO SFÉRY SOCIÁLNÍ, EKONOMICKÉ I URBANISTICKÉ. PROMYŠLENOU STRATEGII BUDOUCÍHO ROZVOJE BUDE MOŽNÉ ZAMEZIT ŽIVELNÝM A NEKONCEPČNÍM STAVEBNĚ-INVESTORSKÝM ZÁMĚRŮM V ÚZEMÍ. PŘEDLOŽENÉ URBANISTICKÉ PRINCIPY ROZVOJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ UMOŽNÍ FORMULOVAT POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, MĚŘÍTKO A TYP NOVĚ NAVRHOVANÉ A UMÍSŤOVANÉ ZÁSTAVBY A ZMĚN STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY. ZOBRAZENÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉ ZÁSTAVBY JE POUZE ILUSTRACÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ ZÁSTAVBY A SLOUŽÍ PŘEVÁŽNĚ JAKO MOŽNÝ PŘÍKLAD NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH PRINCIPŮ A ZÁSAD DALŠÍHO ROZVOJE. STUDIE MÁ BÝT VÝCHOZÍM PODKLADEM PRO DALŠÍ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 A PRO FORMULOVÁNÍ A TVORBU NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO METROPOLITNÍHO PLÁNU.